Thông Tin Hoya Lens Vietnam Ltd

Hoya Lens Vietnam Ltd

Hoya Lens Vietnam Ltd

  • Địa chỉ: No. 20, Street 4, VSIP II, Hoa Phu, Thu Dau Mot Town, Binh Duong
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Hoya Lens Vietnam Ltd
  • Qui mô: Ít hơn 10 nhân viên
We, HOYA LENS VIETNAM LTD, a well-known Japanese Corporation of manufacturing Eyeglass Lens newly-established in VSIP II, are looking for experienced and energetic candidates to join our team.

Hoya Lens Vietnam Ltd Tuyển dụng 2019

Accountant Officer (AR/AP) - (Work in Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 12/02/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Technology General Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 02/02/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

QA Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 30/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Accountant Officer (AR/AP) - (Work in Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Purchasing Section Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Finance General Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Accountant Officer (AR/AP) - (Work in Binh Duong/Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 25/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Production Line Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 15/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Project Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 15/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Finance General Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Project Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

HR & ADM Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

HR & ADM Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 06/12/2018

Hoya Lens Vietnam Ltd

Factory Manager (Working at Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 29/10/2018

Hoya Lens Vietnam Ltd

Factory Manager

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 09/10/2018

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề