Thông Tin Hoya Lens Vietnam Ltd

Hoya Lens Vietnam Ltd

Hoya Lens Vietnam Ltd

  • Địa chỉ: No. 20, Street 4, VSIP II, Hoa Phu, Thu Dau Mot Town, Binh Duong
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Hoya Lens Vietnam Ltd
  • Qui mô: Ít hơn 10 nhân viên
We, HOYA LENS VIETNAM LTD, a well-known Japanese Corporation of manufacturing Eyeglass Lens newly-established in VSIP II, are looking for experienced and energetic candidates to join our team.

Hoya Lens Vietnam Ltd Tuyển dụng 2019

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện Lạnh (Làm việc tại Vsip Quảng Ngãi)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 16/03/2020

Hoya Lens Vietnam Ltd

Technical Engineer (Work At VSIP Quang Ngãi) – URGENT

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 24/02/2020

Hoya Lens Vietnam Ltd

Technical Engineer (Work at VSIP Quảng Ngãi)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/12/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

PRODUCTION MANAGER (Working at VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 05/12/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Production Supervisor (Working at VSIP Quang Ngãi)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 02/12/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Chemical Engineer (Working at VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 06/10/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Production Shift leader - Trưởng ca sản xuất (Working at VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 06/10/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Export Officer (Working at VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 13/09/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Nhân viên bảo trì điện lạnh (Làm việc tại VSIP Quảng Ngãi)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/08/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Technical Manager (Working at VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 21/08/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Production Shift leader (Working at VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 21/08/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Planning Officer (Working at VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 21/06/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Material Planning Supervisor (Working at VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 21/06/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

HR & ADMIN OFFICER (Working at VSIP Quảng Ngãi)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 03/05/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Warehouse Supervisor (Working at VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 26/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Chief Accountant (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 19/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Chemical Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 19/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Purchasing Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 19/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Production Planning Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 18/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

QA Supervisor (Working at VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 16/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Planning Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 12/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

QA Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 12/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Purchasing Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 12/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Chemical Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 10/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Process Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 06/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Chief Accountant (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 05/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

QA Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 03/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Maintenance Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 02/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Production Planning Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 02/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Purchasing Officer (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 02/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Maintenance Supervisor (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 29/03/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

R&D Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/03/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Production Supervisor (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 05/03/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Technical Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 06/03/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Logistic Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 12/03/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

IT Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 12/03/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Technology Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 23/02/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Purchasing Supervisor (Working at VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 21/02/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Admin Supervisor (Working at VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 21/02/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

HR Supervisor (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 21/02/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Finance General Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 20/02/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Maintenance Section Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 20/02/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Production Line Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 20/02/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Accountant Officer (AR/AP) - (Work in Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 12/02/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Technology General Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 02/02/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Purchasing Section Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Accountant Officer (AR/AP) - (Work in Binh Duong/Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 25/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Project Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 15/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

HR & ADM Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

HR & ADM Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 06/12/2018

Hoya Lens Vietnam Ltd

Factory Manager (Working at Quang Ngai)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 29/10/2018

Hoya Lens Vietnam Ltd

Factory Manager

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 09/10/2018

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề